Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Последната събота на месеца от 11:00 до 13:00

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.02.2009 Г.)
Приет с ПМС № 203 от 16.10.1992 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.102 от 18 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1993г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1993г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.23 от 10 Март 1995г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) С този правилник се определят условията и редът по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за:
1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) закупуване на налични свободни държавни и общински жилища, както и такива от свободния жилищен пазар;
2. продажба на ведомствени жилища на техните наематели;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) финансово компенсиране при придобиване на жилища;
4. осигуряване на терени за жилищно строителство;
5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Чл. 2. Правоимащи по смисъла на закона са:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) лица, притежаващи жилищноспестовни влогове в "Банка ДСК" - ЕАД, открити до 31 декември 1990 г., престояли повече от пет години към тази дата и отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от закона;
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)
3. наематели на ведомствени жилища с настанителни заповеди, издадени до 3 август 1992 г.;
4. граждани, определени като купувачи по установения ред.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Стойността на притежаваното имущество по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 от закона се установява към датата на включване в списъците по чл. 5, ал. 1 по цени, определени, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) за жилищни, вилни и други недвижими имоти във и извън строителните граници на населените места - съгласно приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси;
2. за моторни превозни средства независимо от вида и предназначението им - по тяхната застрахователна стойност;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) за селскостопански земи - по текущи пазарни цени на земеделските земи;
4. за селскостопански машини - по застрахователната им стойност;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) за дялово участие в търговски дружества - в размер 50 на сто от стойността на придобиването му;
6. за фабрики, винарни, маслобойни, мандри и други обекти с производствено предназначение и прилежащите към тях терени и съоръжения - по оценки от лицензирани независими експерти съгласно Наредбата за оценки на обектите, подлежащи на приватизация;
7. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена, а за останалите - по номиналната им стойност;
8. за произведения на изкуството, нумизматика, филателия и др. - по застрахователната им стойност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.)
(3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите.
(4) В декларациите по чл. 2, ал. 2 от закона се остойностява и вписва имуществото на всички членове на семейството.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) "Банка ДСК" - ЕАД извършва еднократно тиражиране на жилищноспестовните влогове с времепрестояване над пет години към 31 декември 1990 г. с остатък на сумата по влога над двадесет лева.
(2) При групиране на жилищноспестовните вложители по реда на чл. 3, ал. 1 от закона годината на откриване на влога не се брои. За изминалия период от време от нея се начисляват само спестовни числа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 1992 г.) По реда на ал. 1 и 2 се подреждат и приемателите на права по влог и заем, на които титулярите са прехвърлили правата си до два месеца от влизане в сила на този правилник.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) Разпределянето на тиражираните жилищноспестовни влогове от "Банка ДСК" - ЕАД по групи съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 и 3 от закона става по низходящ ред на спестовните числа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) За подредените по групи жилищноспестовни вложители "Банка ДСК" - ЕАД изготвя списъци. Един екземпляр се предоставя на общината, за София - на Столичната голяма община, до три месеца от влизане в сила на този правилник. Комплект от списъците по общини се предоставя и съхранява в изпълнителния орган към управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) "Банка ДСК" - ЕАД изпраща на лицата, включени в изготвените по ал. 5 списъци, уведомителни писма, в които се посочват времепрестояването на влога и спестовното число към 31 декември 1990 г.
(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) Прехвърлянето по чл. 4а от закона на права по жилищноспестовен влог се извършва от клоновете на "Банка ДСК" - ЕАД, която в тридневен срок уведомява съответната местна комисия по чл. 8, ал. 2 от закона.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) Въз основа на списъците, предоставени от "Банка ДСК" - ЕАД, местните комисии в определен от тях срок поканват титулярите на жилищноспестовни влогове да представят документите съгласно чл. 2, ал. 2 от закона. След изтичане на срока и след проверка на условията по чл. 2, ал. 1 от закона се изготвя списък на правоимащите. При еднакви позиции вложителите се подреждат по степен на жилищна нужда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) Местните комисии при общините разгласяват по подходящ начин правото на титулярите на жилищноспестовни влогове, невключени в окончателни списъци, и на приемателите на права по влогове, прехвърлени по реда на чл. 4а от закона, да представят документите по чл. 2, ал. 2 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Жилищната нужда по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона се установява за титуляра на жилищноспестовния влог и членовете на неговото семейство. За членове на семейството по смисъла на закона се считат съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Списъците по чл. 5, ал. 1 се обявяват в общините на публично място и чрез местните средства за масова информация.
(2) Съобщение за обявяването на списъците по ал. 1 се обнародва от общините в "Държавен вестник".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) Списъците подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението в "Държавен вестник" пред кмета на общината.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) След разглеждане на жалбите местните комисии изготвят окончателен списък, който се одобрява от кмета на общината и се предоставя на съответния клон на "Банка ДСК" - ЕАД и на изпълнителния орган към управителния съвет.

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД

Чл. 8. (1) Националният компенсационен жилищен фонд организира набирането, управлението и използването на имуществото на фонда до изчерпване на правоимащите по смисъла на закона.
(2) Набраните средства по чл. 6, ал. 1 от закона постъпват:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) по т. 5 и 6 - в клоновете на "Банка ДСК" - ЕАД по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) по т. 4 - в Районната "Банка ДСК" - ЕАД "Жилищно кредитиране" - София, по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Членове на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд не могат да бъдат лица, които са правоимащи по закона, включително и членове на техните семейства.

Чл. 9. (1) С набраните средства по фонда се разпореждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) местните комисии под контрола на изпълнителния орган към управителния съвет за средствата по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД. Всяко тримесечие местните комисии изготвят счетоводен отчет, придружен с поименна справка, заверен от съответния клон на "Банка ДСК" - ЕАД;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) изпълнителният орган към управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за средствата по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД. Тримесечните счетоводни отчети се заверяват от Районната "Банка ДСК" - ЕАД "Жилищно кредитиране" - София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) При недостиг на средства по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД местните комисии правят мотивирано искане до управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за превеждане на средства от набраните суми по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Чл. 11. (1) Средствата по фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове.
(2) На левова индексация подлежат определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Левовият индекс на спестовното число се определя периодично от управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и се обнародва в "Държавен вестник".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Правото на индексация по чл. 3 възниква при придобиване на жилище или започване изграждането на такова, включително и при надстрояване или пристрояване на съществуваща жилищна сграда. Индексацията се получава по определения от управителния съвет индекс към датата на възникване на правото.
(5) (Ал. 5, отм, нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) При покупка на готово жилище левовата индексация е в размер не по-голям от продажната цена на жилището. При покупка на жилище в незавършен вид или при започване на индивидуално, групово и кооперативно (ЖСК) строителство на жилище се изплаща пълният размер на полагащата се индексация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Левовата компенсация се превежда по жилищноспестовния влог на титуляра или по посочена от него сметка, както следва:
1. при покупка на готово жилище от общината - след представяне на договора за покупка;
2. при покупка на жилище от ведомство - след представяне на договора за покупка;
3. при покупка на жилище от свободния пазар - след представяне на нотариален акт за покупка;
4. при индивидуално и групово жилищно строителство - след представяне на строителните книжа (одобрени архитектурни и конструктивни проекти, издадено строително разрешение и протокол за дадена строителна линия и ниво);
5. при кооперативно жилищно строителство (ЖСК) - след откриване на финансираща сметка на кооперацията. При прекратяване на членството в жилищностроителна кооперация тя възстановява получената компенсация по източника й;
6. при изграждане на жилище чрез търговец по смисъла на Търговския закон или по реда на Постановление № 181 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 82 от 1992 г.) - при сключване на договора за покупка.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Глава трета.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 30.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.) Изпълнителният орган към управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд е с численост на персонала 9 бройки, включително изпълнителен директор, назначаван от министър-председателя, който определя и неговото месечно възнаграждение.
(2) Служителите в изпълнителния орган се назначават от изпълнителния директор след съгласуване с управителния съвет.

Чл. 14. (1) Възнаграждението на председателя на управителния съвет и на неговите членове се определя от министър-председателя.
(2) Издръжката на управителния съвет и на изпълнителния орган е за сметка на Националния компенсационен жилищен фонд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Чл. 15. Освен дейностите по чл. 9 изпълнителният орган към управителния съвет извършва и:
1. контрол върху дейността на местните комисии по разпореждането с набраните средства по фонда;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) контрол по навременното представяне на счетоводните отчети по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) преценка на исканията на местните комисии за допълване на средствата по сметка, определена от "Банка ДСК" - ЕАД и предлагане на управителния съвет за одобряването им;
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) контрол по определяне на левовата компенсация на спестовните числа по реда на чл. 11, ал. 4, 5 и 6 и по изплащането й;
6. контрол по ползване на полагащата се компенсация съобразно поредността на правоимащия в списъка по чл. 7;
7. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)
8. кореспонденция с общините, ведомствата и фирмите;
9. съхраняване документацията на фонда.

Глава четвърта.
МЕСТНИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНИТЕ

Чл. 16. (1) Местните комисии по чл. 8, ал. 2 от закона се създават към общините, определени от управителния съвет и обнародвани в "Държавен вестник".
(2) Местните комисии се състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на общинските съвети, общините и организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Съставът на местните комисии и техния председател се определя от общинския съвет и се представя за утвърждаване от управителния съвет. Промените в съставите на местните комисии също подлежат на утвърждаване от управителния съвет.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Комисиите са компетентни да извършват дейността си след утвърждаването им от управителния съвет и обнародване на решението му в "Държавен вестник" за числения състав и техния председател.

Чл. 17. (1) В Столичната голяма община и в общините, в които по Закона за местното самоуправление и местната администрация се създават териториални общински администрации (кметства), управителният съвет утвърждава централна местна комисия. Съставът на тази комисия е в зависимост от големината на съответната община и от броя на създадените в нея териториални общински администрации (кметства).
(2) В помощ на централната местна комисия по предложение на съответната териториална общинска администрация се създават териториални местни комисии (комисии по кметства) в състав, определен от кмета на общината. Председателите на териториалните местни комисии са членове на централната местна комисия на общината.

Чл. 18. (1) Освен дейността по § 1 от допълнителните разпоредби на закона и чл. 5, 6 и 7 от този правилник местните комисии:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) изготвят списъци на жилищните обекти и жилищата по вид, размер и местонахождение, които ще се предоставят за продажба през текущата година;
2. изготвят списъци на терените, върху които общината ще отстъпва право на собственост или право на строеж за индивидуално, групово и кооперативно жилищно строителство;
3. приемат и обработват искания на правоимащи граждани по смисъла на закона и този правилник;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) приемат, обработват и съхраняват документи (списъци от "Банка ДСК" - ЕАД, декларации, удостоверения, оценки и др.), представени от граждани и по служебен път;
5. извършват проверки на документи, удостоверяващи наличието на условията за доказана жилищна нужда по чл. 2 от закона;
6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) изготвят тримесечни и ежегодни счетоводни отчети за изразходваните средства по фонда, придружени с поименни списъци на ползвателите на фонда и заверени от съответния клон на "Банка ДСК" - ЕАД. Отчетите се представят на изпълнителния орган към управителния съвет на фонда, както следва: тримесечните - на всяко 15-о число след приключване на тримесечието, а годишният - до 1 март на следващата година.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 местните комисии се подпомагат от длъжностни лица от общината, определени със заповед на кмета.
(3) Общините осигуряват необходимите условия за работа на местните комисии.

Чл. 19. (1) Местните комисии освен списъците по чл. 6 обявяват на публично място утвърдените от кмета на общината списъци на:
1. жилищата, собственост на държавата и общината, които ще се предоставят за продажба съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на закона;
2. обектите (жилища и терени), посочени в ал. 1, т. 1 и 2 на чл. 18.
(2) Списъците на обектите по ал. 1 се обявяват до 1 март на текущата година.

Чл. 20. (1) Правоимащите граждани по смисъла на закона, включени в окончателните списъци по чл. 7, се поканват писмено да направят своя избор от обектите по чл. 18.
(2) Броят на поканените граждани, включени в окончателните списъци по чл. 7, трябва да съответства на броя на обектите (жилища и терени), които се предлагат по чл. 18, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) При повече от един списък за избор на жилища, изготвени по последователен ред на вложителите, включените в тях правоимащи, поканени от местната комисия и ненаправили избор, запазват правото си на такъв при следващата продажба. На тяхно място се поканват за избор следващите по списъка граждани. При трети пореден отказ правото на избор от обектите, обявени по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, се губи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) При избора на жилища се спазват нормите по чл. 12, ал. 2 от този правилник.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Не се допускат до избор титуляри на жилищноспестовни влогове с местожителство в друго населено място. Същите ползват индексация по местонахождението на влоговете си при условията и по реда на чл. 11, ал. 6, т. 2 - 6.

Чл. 21. (1) Ново жилищно строителство се осъществява върху:
1. собствени жилищни парцели (имоти);
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) държавни (общински) жилищни парцели с отстъпено право на собственост или право на строеж съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на закона по цени, определени по Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти, действаща до влизане в сила на изменението и допълнението на закона (3 август 1992 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Право на строеж върху държавна (общинска) земя общините отстъпват на жилищностроителни кооперации само ако членският им състав е сформиран от правоимащи по закона жилищноспестовни вложители, освен ако няма такива кандидати.
(3) Общината изкупува с предимство предлаганите за продажба незастроени жилищни имоти, собственост на физически или юридически лица, ако са били благоустроени и инфраструктурно съоръжени със средства на бюджета. Продавачът се уведомява за решението на общината в двуседмичен срок от уведомлението за продажба. Непроизнасянето в посочения срок се смята за отказ от покупката на имота.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) При ликвидиране на жилищноспестовен влог, без да е придобито жилище или да е започнало изграждането на такова, притежателят му отпада от списъка, предоставен на общината, и губи правата си по закона. "Банка ДСК" - ЕАД уведомява писмено местната комисия съответното лице да бъде заличено от списъка.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) При допусната грешка в размера на спестовните числа, в годините на времепрестояване или при изпуснати титуляри на жилищноспестовни влогове "Банка ДСК" - ЕАД уведомява писмено местната комисия за допуснатата грешка и поредното място, което титулярът на влога следва да заеме в предоставения й списък по чл. 5, ал. 1.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) (1) При смърт на титуляр на многогодишен жилищноспестовен влог се постъпва, както следва:
1. при писмено съгласие на всички наследници същите заместват наследодателя и стават сътитуляри;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) при непостигане на съгласие по т. 1 "Банка ДСК" - ЕАД извършва разделянето на жилищноспестовния влог (сума, спестовни числа и години на времепрестояване) съобразно с наследствените дялове. На наследниците, които желаят да останат сътитуляри, се открива общ влог;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) ако след разделянето по т. 2 новообразуваните жилищноспестовни влогове са многогодишни по смисъла на закона, по желание на титулярите "Банка ДСК" - ЕАД уведомява писмено местната комисия за вписването им на съответното поредно място в списъка по чл. 5, ал. 1 съобразно с годините на времепрестояване и спестовните числа по влоговете и за заличаване на наследодателя;
4. ако образуваните влогове не са многогодишни по смисъла на закона, съответните наследници отпадат от списъка.
(2) При смърт на титуляр на влог се допуска прехвърляне на наследствени дялове от влога между сънаследниците и след срока по чл. 4, ал. 3.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) При разделяне на влог между бивши съпрузи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) За всички настъпили промени на титулярите по жилищноспестовни влогове, извършени по реда на чл. 24 - 27 включително, "Банка ДСК" - ЕАД уведомява писмено местната комисия за нанасяне на съответните корекции в списъците по чл. 5, ал. 1 от този правилник.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 1 от закона не се прилага за постъпленията по фонд "Жилищно строителство" на общините.

§ 2. (1) Налични ведомствени жилища по смисъла на § 4 от допълнителните разпоредби на закона са:
1. по т. 1 - жилища, приети с протокол образец № 16 към 4 март 1991 г. включително;
2. по т. 2 - жилища, приети с протокол образец № 16 към влизане в сила на изменението и допълнението на закона - 3 август 1992 г. включително.
(2) Разпоредбите на § 4 от допълнителните разпоредби на закона не се прилагат за наематели на жилища, предоставени от общините на ведомства за ползване, стопанисване и управление.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Решенията за продажба на ведомствени жилища по § 4 от допълнителните разпоредби на закона са валидни, ако са взети от колективния орган на управление или от съответния министър или упълномощено от него длъжностно лице.

§ 3. (1) Наематели на ведомствени жилища, в това число и жилища на бивши трудовокооперативни земеделски стопанства, аграрно-промишлени и промишлено-аграрни комплекси, по смисъла на закона и правилника за прилагането му са лица с издадени настанителни заповеди до 3 август 1992 г. включително, намиращи се в трудовоправни отношения със съответното ведомство (организация) или са с прекратени трудови договори поради смърт, пенсиониране, ликвидация или трудоустрояване на титулярите по настанителната заповед, както и поради съкращаване на щата при частични или цялостни реорганизации.
(2) Като наематели на жилища по ал. 1 се считат и членовете на семейството на титуляра по настанителната заповед.

§ 4. При продажба на жилища, придобити при условията на § 4а от допълнителните разпоредби на закона, изпълнението на произтичащите от това задължения се доказва с декларация от продавача. За декларирани неверни данни се носи предвидената наказателна отговорност.

§ 5. (1) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Титуляри на жилищноспестовни влогове, за които няма картотека за доказана жилищна нужда или същата е унищожена или изобщо не е водена такава, правят искане за картотекиране. Степента на жилищна нужда се определя до одобряване на окончателния списък по чл. 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Титуляри на жилищноспестовни влогове с постоянно местоживеене в друго населено място доказват жилищната си нужда пред местната комисия по местонахождението на влога си с удостоверение от общината на постоянното им местоживеене.
(3) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Граждани, картотекирани по ведомствените наредби за разпределяне и продажба на жилища на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове и отговарящи на условията по закона, се включват в картотеките на съответните общини.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Левовата индексация на спестовните числа по влоговете им се прави съобразно поредността им в списъка по чл. 7.

§ 6. (1) Левовата компенсация по реда на чл. 7, ал. 1 от закона и чл. 11, ал. 2 от този правилник получават и гражданите - жилищноспестовни вложители, които след 3 август 1992 г. са:
1. закупили жилища по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство;
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) започнали изграждане на индивидуални жилища, групов строеж и жилища в жилищностроителни кооперации;
3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) закупили жилища от наличния жилищен фонд, в това число и от свободния жилищен пазар.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) Правата по ал. 1 гражданите ползват, ако отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 1 от закона и този правилник към датата на покупка или започване строеж на жилище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Компенсацията по ал. 1 се извършва по писмена молба на гражданина след проверка на условията по ал. 2.

§ 7. Жилищноспестовни вложители, закупили жилища по реда на § 3, ал. 2 и 3 и § 4 от допълнителните разпоредби на закона, не ползват индексация на спестовните си числа по влоговете си.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Продажбата на жилищата, построени от бившите трудовокооперативни земеделски стопанства, аграрно-промишлените и промишлено-аграрните комплекси, става по реда на § 4 от допълнителните разпоредби на закона със съгласието на Министерството на земеделието, което определя и къде да бъдат внесени постъпилите средства от продажбите.

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Наематели на общински жилища до влизане в сила на изменението и допълнението на закона - 3 август 1992 г., правоимащи по чл. 2, т. 1 от правилника и с издадена заповед на кмета на общината за покупка по цени, действащи към същата дата, не ползват левовата индексация по чл. 11, ал. 4.

§ 10. (1) (Предишен текст на § 10, изм. - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Под "започване изграждане" по смисъла на § 9 от заключителните разпоредби на закона следва да се разбира наличието на изискванията на чл. 11, ал. 6, т. 4, 5 и 6 от този правилник.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) За приети след 3 август 1992 г. членове на жилищно-строителни кооперации под "започване изграждане" се счита датата на приемането им независимо, че изграждането (строителството) на сградата е започнало преди тази дата.

§ 10а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона като "жилищен имот" не следва да се счита отстъпено право на строеж върху държавна и общинска земя за индивидуално, групово и кооперативно (ЖСК) жилищно строителство и нереализирано по смисъла на § 10 от този правилник.

§ 11. Жилищата, построени при условията и по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство, за които не е започнала процедура по избор към датата на влизане в сила на този правилник, се продават само на правоимащи по закона.

§ 12. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 13. (1) За граждани, определени по установения ред като купувачи по смисъла на § 3 от допълнителните разпоредби на закона и този правилник, се считат тези, които са били включени в одобрения от общината към 4 март 1991 г. списък по чл. 18, ал. 3 от Наредбата за разпределяне и продажба на жилища или към 30 април 1991 г. са били подписали протокол за избор на жилище по чл. 34 от същата наредба.
(2) Гражданите, които отговарят на условията по ал. 1, закупуват жилищата по реда на § 3, ал. 2 от допълнителните разпоредби на закона.
(3) Броят на гражданите по одобрения към 4 март 1991 г. списък по чл. 18, ал. 3 от Наредбата за разпределяне и продажба на жилища, включително и тези с тиражирани заеми, трябва да отговаря на броя на пусковите за 1991 г. жилища по чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство.

§ 14. Висящи производства по § 5, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 1991 г. за либерализиране на цените и социалната защита на населението се приключват при условията и по реда на закона и правилника за прилагането му.

§ 15. (Отм., нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) Алинея 1 на § 8а от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти се отменя.

§ 16. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) В договорите за покупко-продажба на жилища задължително се вписва, че същата е извършена при условията и по реда на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
(2) При продажба на жилище, придобито по реда на ал. 1 (с изключение на сделки между роднини по права линия, а по съребрена линия - до втора степен включително), се спазват изискванията на § 4а от допълнителните разпоредби на закона.

§ 17. (Нов - ДВ, бр. 61 от 1994 г.) (1) За извършваните дейности по закона и правилника за прилагането му правоимащите заплащат режийни вноски в размер, определен от общинския съвет.
(2) Набраните средства по ал. 1 се разходват целево за дейностите на местните комисии, в т.ч. стопански разходи, разходи за услуги по граждански договори и материално стимулиране на членовете на комисиите.
(3) Разпределянето на средствата става от общинските съвети по предложение на местните комисии.

§ 18. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) При продажба на ведомствени жилища, заприходени като дълготрайни активи по баланса на търговските дружества и държавните фирми, разликата между продажната цена на жилищата, определена при условията на § 4, ал. 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, и балансовата им стойност, определена след преоценка при условията и по реда на Постановление № 179 на Министерския съвет от 1991 г. за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество (ДВ, бр. 78 от 1991 г.), се отразява в намаление на капитала или уставния фонд на предприятието.
(2) Намаляването на капитала или уставния фонд да се извърши от съответния министър или председател на комитет, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в държавните предприятия, съобразно отрасловата му компетентност.

§ 19. (Предишен текст на § 16 - ДВ, бр. 61 от 1994 г., предишен текст на § 18 - ДВ, бр. 23 от 1995 г.) Изпълнението на правилника се възлага на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд.

§ 20. (Предишен текст на § 17 - ДВ, бр. 61 от 1994 г., предишен текст на § 19 - ДВ, бр. 23 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) Правилникът се издава на основание § 7 от допълнителните разпоредби на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2008 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от 30 юни 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.02.2009 Г.)
§ 17. Навсякъде в правилника думите "Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове" се заменят със "Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.02.2009 Г.)
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база