Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Събота от 11:00 до 13:00

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

1. Спестовна книжка за жилищен влог - оригинал

2. Лична карта

3. Пълномощно, заверено от нотариус, в случаите когато се подават чрез пълномощник

4. Други документи, както следва:
 
    І. ПРИ ЗАКУПЕНО ЖИЛИЩЕ ОТ СВОБОДЕН ПАЗАР:

1. Нотариален акт - копие и оригинал за сверяване

Съгласно §16 от ППЗУПГМЖСВ, за да бъдат изплатени компенсации на граждани закупили жилище по реда са ЗУПГМЖСВ е необходимо в оригиналния нотариален акт да бъде вписано че покупко – продажбата е извършена по реда и условията на ЗУПГМЖСВ и при извършване на вещно – правни сделки да се имат предвид разпоредбите на §4А от допълнителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ :
“ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЕЩНО – ПРАВНИ СДЕЛКИ С ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ НА §4А  ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ  НА ЗУПГМЖСВ”

    ІІ. ПРИ ЗАКУПЕНО ДЪРЖАВНО ЖИЛИЩЕ /ОБЩИНСКО, ВЕДОМСТВЕНО, КЕЧ /

1.  Договор за продажба - копие и оригинал за сверяване

Съгласно §16 от ППЗУПГМЖСВ, за да бъдат изплатени компенсации на граждани закупили жилище по реда са ЗУПГМЖСВ е необходимо в договора за покупко – продажба да бъде вписано че покупко – продажбата е извършена по реда и условията на ЗУПГМЖСВ и при извършване на вещно – правни сделки да се имат предвид разпоредбите на §4А от допълнителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ :
“ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЕЩНО – ПРАВНИ СДЕЛКИ С ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ НА §4А  ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ  НА ЗУПГМЖСВ”

    ІІІ.    ПРИ ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО СТРОИТЕЛСТВО:

1. Разрешение за строеж – копие.

2. Протокол за дадена линия и ниво – копие.

При необходимост се представят архитектурен, конструктивен план и др.

    ІV. ПРИ СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ТЪРГОВЕЦ  /СТРОИТЕЛНА ФИРМА/:

1. Договор със строителна фирма - копие и оригинал за сверяване

2. Нотариален акт, с който фирмата придобива собствеността върху терена в който строи - копие

3. Документи / строителни книжа /,удостоверяващи започването на строителството – разрешение за строеж и протокол за дадена строителна линия и ниво - копие  

    V.  ПРИ СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЖСК:

1. Съдебно решение за регистрация на ЖСК - заверено копие

2. Препис от протокол за приемане на член – кооператор.

3. Удостоверение, издадено от Председателя на Управителния съвет на ЖСК, че не сте били член на същата кооперация преди датата посочена за приемане.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКАТ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база