Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Събота от 11:00 до 13:00

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ - ПЛОВДИВ

1. Приемане на документи за включване в списъка на правоимащите по смисъла на ЗУПГМЖСВ.

2. Изготвяне на заповед за включване в списъка на правоимащите.

3. Приемане на заявление за изплащане на левова компенсация от правоимащи придобили жилищен имот или започнали строителство на жилище. 

4. Приемане на заявление за едновременно изплащане при притежание на повече от един влог. 

5. Разглеждане на заявления за  изплащане на левова компенсация.    

6. Издаване на удостоверение, че лицето е включено в окончателния списък на правоимащите.    

7. Издаване на удостоверение за размера на изплатената  левова компенсация.

8. Приемане на други документи, свързани с притежаването на многогодишни жилищно-спестовни влогове.   


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база