Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Последната събота на месеца от 11:00 до 13:00


Без име

Уведомяваме притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове, че левовите компенсации  по всички заявления, по които е взето решение на комисията (одобрени с протокол на комисията) за изплащане са преведени по  сметките на  титулярите на жилищно-спестовните влогове до 31.12.2019г. в Банка ДСК и могат да ги усвояват след представяне на спестовната им книжка и документ за самоличност в клон "Жилищно строителство" на Банка ДСК, находящ се на кръстовището  на бул. Руски и бул. Шести септември, гр.Пловдив.


Към настоящия момент сроковете за подаване на заявления  за включване в  окончателните списъци одобрени от кмета на общината (списъци по чл.4 от ЗУПГМЖСВ) и за изплащане на левови компенсации СА ИЗТЕКЛИ - §11 от ПЗР към ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 104 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2013 Г.)

§ 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 20.05.2009 г.) В срок до 31 декември 2009 г. включително притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от 5 години към тази дата, които не са декларирали правата си, доказват правото си на компенсация по чл. 2, ал. 1 пред местните комисии към общините по чл. 8, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 20.05.2009 г.) В срок до 30 ноември 2010 г. включително кметовете на общините одобряват окончателните списъци по чл. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 20.11.2013 г.) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци по чл. 4, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок до 30 ноември 2016 г. включително.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права по ал. 3, в срок до 31 декември 2019 г.

 

 

 


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база